Klachtenregeling scholingsactiviteiten

Wij vinden de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening erg belangrijk. Wanneer je niet tevreden bent over de uitvoering van de trainingen vanuit Mendoo, willen wij dat graag van je horen.

Klachtenregeling scholingsactiviteiten Mendoo

Mendoo Klachtenprocedure scholing en deskundigheidsbevordering.

Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Mocht je onverhoopt een klacht hebben over (de uitvoering van) scholingsactiviteiten van Mendoo, dan kan je daarover een klacht indienen. Hoe dat in zijn werk gaat lees je in deze klachtenregeling.
Een klacht biedt de mogelijkheid om situaties te veranderen, waardoor de kwaliteit van de scholing of training verbeterd wordt.

Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: iedereen die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een door Mendoo georganiseerde scholingsactiviteit
 • Cursusorganisator: de persoon die namens Mendoo de scholingsactiviteit regelt
 • Trainer: de persoon die namens Mendoo de scholingsactiviteit uitvoert
 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van onvrede over een scholingsactiviteit van Mendoo
 • Klager: degene die een schriftelijke klacht indient
 • Klachtenprocedure: de afhandeling van een ingediende klacht

Doel
Het doel van deze klachtenregeling is een zorgvuldige behandeling van een klacht van een deelnemer.

Hoe kan je je klacht kenbaar maken
Een eventuele klacht kan je mondeling ter plaatse bespreken met de cursusorganisator of trainer. Mocht deze bespreking niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kan je je klacht tot maximaal 1 maand na afloop van de scholingsactiviteit, schriftelijk of per email kenbaar maken aan Mendoo. Bij de behandeling van klachten past Mendoo het principe van hoor en wederhoor toe.

Contactgegevens Mendoo: Postbus 170, 2800 AD  Gouda.
Email: directie@mendoo.nl of vul onderstaand formulier in.

Klachtenprocedure

 1. Zo mogelijk wordt er ter plaatse direct met de klager overlegd om tot een oplossing te komen. Blijft de klager ontevreden, dan wordt zij / hij verzocht om de klacht schriftelijk of per email in te dienen bij de Directie van Mendoo.
 2. Op een schriftelijke klacht wordt binnen vier weken schriftelijk of per email gereageerd.
  Is de klager akkoord met de reactie op de klacht of reageert zij / hij niet binnen vier weken op dit bericht, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

Voor hulp

Informatie en advies:

info@mendoo.nl


Ben je in gevaar?

Neem geen risico: bel 112

Klachtenformulier

  Persoonlijke gegevens

  Mijn klacht heeft betrekking op:*

  Omschrijving van de klacht:*

  Heeft u een eventuele oplossing voor uw klacht?